Vesienhoidon
toimenpiteet

Vesienhoidon toimenpiteillä tarkoitetaan suoraan pinta- ja pohjavesiin sekä niiden valuma-alueelle kohdistuvia toimenpiteitä, joilla vähennetään ihmistoiminnasta aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia sekä pinta- että pohjavesiin.

Tutustu vesienhoidon toimenpideohjelmiin ›

Toteutuman seuranta

Suomi on jaettu vesiensuojelun suunnittelua varten kahdeksaan vesienhoitoalueeseen, joille on laadittu vesienhoitosuunnitelma.
Vesienhoitosuunnitelmissa on yhteenveto ELY-keskusten omille toimialueilleen laatimista toimenpideohjelmista.

Toteuman seuranta
Toteuman seuranta

VESIENHOIDON TOIMENPIDEOHJELMISSA KÄYNNISSÄ

233 toimenpidettä

87 kpl

TOTEUTETTU PIENTEN VIRTAVESIEN ELINYMPÄRISTÖKUNNOSTUKSIA

679 kpl

UUSIA MAATALOUDEN KOSTEIKKOJA JA LASKETUSALTAITA

Pohjavesien suojelusuunnitelmia on valmistunut

22 kpl

NE KATTAVAT 261 POHJAVESIALUETTA

Metsätalouden eroosiohaittojen torjuntaan on rakennettu

931

VESIENSUOJELURAKENNETTA

Tarkastele alueellisia toimenpiteitä sektoreittain

Vesienhoidon alueelliset toimenpiteet on määritelty vesienhoitosuunnitelmissa. Suunnitelmia laadittaessa arvioitiin kaikkien toimenpiteiden kustannuksia, joka antaa yleiskuvan eri sektoreiden merkityksestä vesienhoidon kokonaiskustannuksista. Huomiothan, että nämä eivät ole vesiensuojelun toteutuneita kustannuksia. Alla olevasta taulukosta pääset tutustumaan pinta- ja pohjavesien toimenpiteisiin sektoreittain ja voit myös tarkastella sektorin sisällä toimenpiteiden toteutumista eri alueilla Suomessa.

SEKTORIN ARVIOITU OSUUS VESIENHOIDON KOKONAISKUSTANNUKSISTA

Graafi -SEKTORIN OSUUS KOKONAISKUSTANNUKSISTA V. 2018

TOIMENPITEIDEN TOTEUTUMINEN SEKTOREITTAIN V. 2016–2018
SEKTORITAVOITTEESTA SAAVUTETTU V. 2018
Yhdyskunnat52 %TUTUSTU TARKEMMIN
Haja-asutus55 %TUTUSTU TARKEMMIN
Teollisuus ja kaivostoiminta49 %TUTUSTU TARKEMMIN
Kalankasvatus13 %TUTUSTU TARKEMMIN
Turvetuotanto57 %TUTUSTU TARKEMMIN
Turkistuotanto80 %TUTUSTU TARKEMMIN
Metsätalous45 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maatalous81 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maankäyttö100 %TUTUSTU TARKEMMIN
Happamuuden torjunta50 %TUTUSTU TARKEMMIN
Maa-ainesten otto64 %TUTUSTU TARKEMMIN
Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset53 %TUTUSTU TARKEMMIN
Liikenne38 %TUTUSTU TARKEMMIN
Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen43 %TUTUSTU TARKEMMIN
Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit32 %TUTUSTU TARKEMMIN

Tarkastele valtakunnallisia toimenpiteitä (ohjauskeinot)

Vesienhoitosuunnitelmissa on määritelty yhteensä 91 valtakunnallista toimenpidettä. Niitä ovat mm. lait ja strategiat, rahoituksen ohjaus, tietoisuutta lisäävät toimenpiteet sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta. Toimenpiteiden toteutus jakautuu laajasti eri toimijoiden kesken.

Toimenpide
VALTAKUNNALLINEN TOIMENPIDE TOTEUTUSTILANNE
Edistetään tilakohtaista käytännön tasolle menevää vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelua (ympäristökartoitus) sekä tilakohtaista neuvontaa. Laaditaan toimenpidesuunnitelma ja ohjeistus neuvonnalle ja tiedotukselle vesienhoidon kannalta tärkeimpien toimien valinnasta. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Edistetään turvetuottajille ja urakoitsijoille järjestettävää koulutusta. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Turvetuotanto
Ohjataan uusi turvetuotanto jo ojitetuille tai muuten luonnontilaltaan merkittävästi muuttuneille alueille niin, että turvetuotannosta on mahdollisimman vähän haittaa vesien tilalle, pohjavesille sekä vesiluonnon monimuotoisuudelle. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Turvetuotanto
Edistetään uusien pohjaveden laadulle tai määrälle mahdollisesti riskiä aiheuttavien toimintojen sijoittumista pohjavesialueiden ulkopuolelle. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Maankäyttö
Parannetaan edellytyksiä tulvavesien pidättämishankkeiden toteuttamiseen tulvariskien hallintaa sekä maankäyttöä kehitettäessä ottaen huomioon ekologisen tilan ja luonnon monimuotoisuuden tavoitteet. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Edistetään vanhojen maa-ainestenottoalueiden kunnostamista sekä kalliokiviaineksen ja korvaavien ainesten käyttöä Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Maa-ainesten otto
Parannetaan edellytyksiä turkiseläinten lannan hyötykäyttöön. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Turkistuotanto
Pienvesien suojelu- ja kunnostusstrategian toteuttaminen. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Hyödynnetään viherryttämistoimenpiteiden ja luonnonmukaisen tuotannon mahdollisuudet vesienhoidon edistämisessä. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Selvitetään ilmastonmuutoksen vaikutuksia maatalouden kuormitukseen maan eri alueilla ja sen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumista. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Selvitetään ravinteiden kierrättämisen ja ravinteiden poiston edistämistä muuta vesiensuojelua täydentävänä keinona. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Selvitetään turvetuotantoalueilta huuhtoutuvan elohopean ja tarvittaessa myös muiden metallien kuormitusta erillisselvityksin sekä asetetaan tarvittaessa tarkkailuvelvoitteet ja tarpeen mukaan metallien huuhtoutumiselle rajoituksia. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Turvetuotanto
Järjestetään haja-asutuksen jätevesihuoltoon liittyvää neuvontaa ja ohjausta. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Selvitetään vesienhoitoalueittain vesiympäristölle vaarallisten ja haitallisten aineiden saastuttamien sedimenttien kunnostamistarvetta ja mahdollisuuksia. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Selvitetään ympäristövirtaamaa koskevia tarpeita ja kehitetään tätä koskevia menetelmiä. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Kansallisen vesien kunnostusstrategian toteuttaminen. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Kartoitetaan happamat sulfaattimaat ja näiden maiden aiheuttamat kuormitusriskit yhtenäisin menetelmin riittävän kattavasti ja täydennetään haittoihin liittyviä selvityksiä riittävän kokonaiskuvan saamiseksi. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Happamuuden torjunta
Kehitetään edelleen ympäristönsuojelulain mukaista eläinsuojien ympäristölupamenettelyä. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Kehitetään kalankasvattamoilla käytettäviä rehuja ja ruokinta-menetelmiä sekä edistetään kalojen hyvää hoitoa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Tehostetaan happamuushaittojen vähentämistä sisällyttämällä happamilla sulfaattimailla tarvittavia vesiensuojelutoimenpiteitä maatalouden, metsätalouden ja kuivatuksen tukijärjestelmiin. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Happamuuden torjunta
Kehitetään kalankasvatuksen vesiensuojelua edistäviä laitostyyppejä ja jätevesien käsittelymenetelmiä. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Tehostetaan ja kehitetään paikkatietotyökalujen ja esimerkiksi laserkeilausaineistojen käyttöä metsätaloustoimenpiteiden vesiensuojelun suunnittelussa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Kehitetään maaseudun kehittämisohjelman tarjoamia mahdollisuuksia vesienhoidon toimenpiteisiin ja varmistetaan niiden riittävä rahoitus. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Kehitetään metsätalouden vesiensuojelumenetelmiä erityisesti turvemaiden uudistamisen yhteydessä vapautuvan typen ja fosforin vähentämiseksi. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Tehostetaan koulutuksen ja tiedotuksen avulla kasvinsuojeluaineiden ja biosidien asianmukaista ja kestävää käyttöä maataloudessa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Kehitetään uudistuvan ja rakennemuutoksen alaisen metsäteollisuuden ympäristölupamenettelyn sekä valvonnan sujuvuutta ja viranomaisten yhteistyötä ja toimintatapoja. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Teollisuus ja kaivostoiminta
Kehitetään vesiensuojelutoimenpiteitä metsätaloustoimenpiteiden aiheuttaman elohopeakuormituksen vähentämiseksi. Ei käynnistynyt TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Kehitetään vesihuollon erityistilanteisiin varautumista mm. otetaan riskinarvioinnissa ja hallinnassa käyttöön WSP SSP riskinhallintaohjelma. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Toteutetaan kansallista kalatiestrategiaa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
KEMERA-tukea suunnataan tarvittavassa määrin vesien­suojelu­rakenteiden, kuten laskeutus­­altaiden, virtaamansäädön, pintavalutuksen ja kosteikkojen suunnitteluun ja toteutukseen. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Metsätalous
Toteutetaan kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit
Toteutetaan kansallista pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintaohjelmaa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Pilaantuneet maa-alueet ja sedimentit
Kunnostusten rahoitusten kehittäminen ja omaehtoisen kunnostustoiminnan aktivoiminen. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Kunnostus, säännöstely ja vesirakentaminen
Vahvistetaan tiedonvaihtoa parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta ja varmistetaan BAT-päätelmien hyvä soveltaminen lupamenettelyssä sekä kannustetaan uusien tekniikoiden kehittämistä ja käyttöönottoa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Teollisuus ja kaivostoiminta
Varmistetaan happamien sulfaattimaiden ja niiden käytön vaikutusten sisällyttäminen valtakunnallisiin ja alueellisiin ohjelmiin. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Happamuuden torjunta
Vähennetään maatalouden ravinnepäästöjä hyödyntäen uusia menetelmiä ja tutkimustietoa sekä tarvittaessa viljelyn tarkoituksenmukaisuutta . Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Maatalous
Lisätään tietopohjaa pohjavedestä riippuvaisista ekosysteemeistä ja kehitetään niiden tilan indikaattoreita eri alojen yhteistyön avulla. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset
Edistetään haitallisten aineiden tarkkailua ja seurannan kehittämistä. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset
Lisätään turkistuotannon vesiensuojeluun liittyvää neuvontaa. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Turkistuotanto
Edistetään kalankasvatuksen ympäristösuojeluohjeen käyttöönottoa. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Kalankasvatus
Edistetään jätevesilietteen käsittelyn, käytön ja loppusijoituksen hyvien käytäntöjen käyttöönottoa. Edistetään biotaloutta ja sen vaatimaa sektorien välistä yhteistyötä. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Edistetään rakenteellisesti kestävien vesihuoltoratkaisujen toteuttamista ja vesihuoltolaitosten alueellista yhteistyötä. Toteutus alkanut TUTUSTU TARKEMMIN Yhdyskunnat ja haja-asutus
Edistetään pohjavesien suojelusuunnitelmien laatimista, päivittämistä ja toimeenpanoa sekä niiden seurantaryhmien toimintaa. Toteutettu TUTUSTU TARKEMMIN Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat ja selvitykset